top of page

לערב משפחה וכסף: איך מתמודדים עם סכסוך בעסק המשפחתי?

סכסוך בין בני משפחה, המתפעלים עסק משותף, עלול להזיק לעסק עצמו ולמרקם המשפחתי - ובתי המשפט לא תמיד מחזיקים בכלים מתאימים לטיפול בצדדים. איך מתמודדים?
עסקים, חברות ופירמות רבות במשק הישראלי נמצאות בבעלות וניהול של בני משפחה - בני זוג, אחים, הורים וילדיהם או חלק מהם, אחיינים, דודים ובני דודים ועוד. כמו בכל עסק כלכלי, וכמו בכל משפחה רגילה, עשוי להתפרץ לעיתים סכסוך בין מנהלי העסק ובני המשפחה.


סכסוכים בין בני המשפחה סביב סוגיית ניהול העסק המשפחתי והזכויות בו מגיעים לא אחת לדיון והכרעה בבתי המשפט המוסמכים לדון בתיקים אלה. אבל לא תמיד יש ברשות בתי המשפט את הכלים והסמכויות המתאימים לבירור יעיל של הסכסוך המשפחתי-עסקי ולהכרעה שתאזן באופן מיטבי בין הפן המשפחתי לבין הפן העסקי של הסכסוך.


לבית המשפט האזרחי, ובפרט למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי, יש את המומחיות והידע בדיני החברות, בהיבטים הכלכליים ובהשלכות המשפטיות המורכבות של זכויות הצדדים, כבעלי מניות, כמנהלים, וכנושאי משרה במסגרת העסקית.


במקרה של סכסוך בין בני משפחה בעסק המשפחתי, סמכות בית המשפט האזרחי מוגבלת לדיון בסכסוכים על בסיס עסקי טהור בלבד, ולא אחת בתי המשפט מעבירים סכסוכים כאלה לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.


בית המשפט לענייני משפחה אמנם חסר את ההתמחות התאגידית, העסקית והכלכלית של בית המשפט האזרחי, אולם אצלו נמצאת הגמישות בסדרי הדין ובדיני הראיות. גמישות זו נדרשת להכרעה בסכסוך שבין בני משפחה. גמישות דיונית רבה זו אמנם תורמת מאוד לאופן הניהול ולקידום פתרון סכסוך בין בני משפחה, אולם היא עלולה להביא לתוצאות גרועות מבחינת העסק, כגון הפרעה לפעילות השוטפת ואף שיתוקה, קיפוח מיעוט, דיקטטורה של המיעוט, מסירת מידע סודי אל מחוץ לעסק וכד'.


פן נוסף וחשוב ביותר לפתרון סכסוכים נמצא אצל עורכי הדין המייצגים את הצדדים. עורכי דין המתמחים בדיני משפחה, מכירים את סדרי הדין בבית המשפט לענייני משפחה ואת אופיים של סכסוכים משפחתיים. אולם, לעיתים קרובות הם חסרים את הניסיון והידע בדיני התאגידים, הנדרש לפתרון סכסוך עסקי. מאידך, עורכי הדין בעלי המומחיות המסחרית, נתקלים לא אחת במשוכות דיוניות בבית המשפט לענייני משפחה, ונאלצים להתמודד עם בקשות והחלטות שאינן עולות בקנה אחד עם המשפט התאגידי.


לבנות מנגנון מוסכם מראש


איזון בין היתרונות והחסרונות של הערכאות המשפטיות השונות ניתן למצוא בהליך בוררות . בורר בעל הבנה משפטית וראיה עסקית, הפטור מסדרי הדין ודיני הראיות, יכול לתת לצדדים פתרון משפטי-עסקי רצוי, תוך התחשבות במאפיינים המיוחדים של סכסוך משפחתי, והתגברות על המשוכות הדיוניות (והראייתיות) המאפיינות ניהול סכסוך משפחתי.

מאחר שביום בו פורץ סכסוך, כמעט בלתי אפשרי להגיע להסכמה כלשהי בין הצדדים, הפניית סכסוך אל הליך בוררות יש לעשות במחשבה תחילה. מומלץ לבני משפחה, המנהלים עסק משפחתי, לבנות מראש מנגנון מוסכם לפתרון סכסוך העלול להתפרץ בעתיד.

למנגנון עתידי לפתרון סכסוך בעסק המשפחתי מומלץ להקדיש מחשבה תחילה ולתת את הדעת מראש לשאלות רבות כגון זהות הבורר, התמחותו המקצועית, סמכותו ועניינים רבים נוספים. מנגנון לפתרון סכסוכים בין בני משפחה בעסק יכול להביא לפתרון יעיל יותר הן עבור העסק שנבנה בעמל רב במשך שנים והן עבור בני המשפחה החשופים להשלכות הרגשיות שסכסוך עסקי מקרין על כלל המשפחה המורחבת.


חשוב להדגיש כי המודל של בוררות בייסבול יעיל לשימוש לאלתר, וניתן אף ליישמו ללא כל חיקוק חדש. הדין בישראל מאפשר לצדדים לבוררות להחליט ביניהם שהבוררות תתנהל לפי כל חוק המוסכם עליהם או אף שלא בהתאם לדין המהותי אלא בהתאם לעל עיקרון המקובל עליהם. לסיכום, לאור היתרונות שבבוררות בייסבול, טוב ייעשה לו תיבחן האפשרות להסכמה על מנגנון זה ליישוב סכסוך מסחרי על מנת להקל לא רק על בעלי הדין המסוכסכים ביניהם, אלא גם על עורכי דינם ועל הבורר, שאמור להכריע ולפסוק בהתאם.


ความคิดเห็น


bottom of page