© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

ד"ר עליזה שלוס

יועצת עסקית