© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל

אלי כץ

מנהל בכיר בקבוצת מילואות