מאמרים אחרונים

Please reload

ארכיון

Please reload

תוויות

Please reload

סעיף 30 לחוק הבוררות מטיל על הבורר חובת נאמנות כלפי הצדדים להתדיינות. חובה זו הוגדרה בפסיקה כחובה בסיסית של הבורר, הממלא תפקיד בעל אופי שיפוטי. אחד מביטוייה העיקריים של חובת הנאמנות הינה חובת גילוי מלאה כלפי הצדדים לגבי עובדות העלולות ליצור חשש לניגוד עניינים בו נתון ה...

Please reload

© 2017 כל הזכויות שמורות ללשכת הבוררים בישראל